Tallinna Elektrotehnika Tehas „Estel“ on asutatud 1870. aastal. Firma töötab välja, toodab ja realiseerib laia spektrit elektrilist muundurtehnikat ja jõupooljuhtseadmeid.

Tänu kõrgele teaduslik-tehnilisele potentsiaalile, pakub firma komplekslahendusi – tarneid „võtmed kätte“. Seadmete täielik tehniline hooldus, unikaalsete seadmete väljatöötamine vastavalt Tellija erinõudmistele.

Tallina Elektrotehnika Tehase toodangu vaieldamatuks eeliseks on seadmete kõrge kvaliteet, millest annab tunnistust aastatepikkune kogemus toodete edukast kasutamisest tellijate poolt ja tarnete ulatuslik geograafia.

Meie seadmed ületavad oluliselt teiste firmade analooge nii vastupidavuse ja pika tööea kui ka tehnilis-majanduslike näitajate poolest.

Firma tegevusaastate jooksul on tarnitud üle 30 000 ühiku elektrotehnilisi seadmeid maailma kõikidele kontinentidele.

  Veel te võib vaadata meie firmade film Youtubes: https://www.youtube.com/user/TETEstelAS

 Telli ja pane like!

Image result for youtube like sign

key Võti firma TEL-ESTEL pidevaks edukuseks – unikaalse kõrgkvaliteetse innovaatilise oma disaini ja ise valmistatava toodangu loomine vastavalt Tellija kõikidele individuaalsetele nõuetele. Firma seadmed ületavad oluliselt teiste firmade analooge nii vastupidavuse ja pika tööea kui ka tehnilis-majanduslike näitajate poolest.
science Tänu suurele teaduslik-tehnilisele potentsiaalile ja enam kui sajandipikkusele kogemusele pakub TET-ESTEL mitte kitsast standardse aparatuuri liintootmise segmenti, vaid mitmemõõtelisi kompleksseid lahendusi kõige laiemas tehnoloogiliste lahenduste spektris. Siia juurde kuuluvad seadmete tarnimine „võtmed kätte“, aparatuuri täielik tehniline hooldus ja muud pakkumised teeninduseks.
client Tallinna Elektrotehnika Tehase „ESTEL“ toodangu vaieldamatuks eeliseks konkurentide ees on toodetavate seadmete vääramatult kõrge kvaliteet, millest annab tunnistust aastatepikkune kogemus toodete edukast kasutamisest tellijate poolt ja pidevalt laienev tarnete geograafia. Teiseks firma põhimõtteliselt tähtsaks teeninduspoliitika vektoriks on orienteerumine kliendile, tema poolt tellitava seadme vastavus individuaalsetele erinõuetele ja parameetritele, samal ajal kui enamik konkurente püüavad toodangut unifitseerida. Seega eristab TET-ESTELi seda liiki ettevõtetest harvanähtav paindlikkus, mis võimaldab maksimaalselt realiseerida mehhanismi B2B eeliseid.
eco TET-ESTELi toodangu ja tootmise tehnoloogiliste protsesside ökoloogiline ohutus põhineb Euroopa seadustel ja standarditel, rahvusvahelistel normatiividel ja nõuetel, ettevõtte oma normatiivsetel dokumentidel ja tarbija nõudmistel. Firma tegeleb regulaarselt saasteainete atmosfääri ja heitvetesse paiskamise ning jäätmete tekkimise mahu vähendamisega jne. TET-ESTELi edu pandiks on kaasaegsete tehnoloogiate, teaduse uute saavutuste, firma personali teadmiste ja kogemuste, energeetiliste ja tooraine ressursside efektiivne kasutamine, tootmise ja tarbimise jäätmete vähendamine.
stuff Iga firma tähtsaimaks strateegiliseks ressursiks on spetsialistide meeskond. TEL-ESTELi firma personal on asendamatuks energia allikaks ja pidevaks ebastandardsete ideede ja lahenduste generaatoriks. ESTELi tootmise arengu kontseptsioon on selles, et maksimaalne tootlikkus, kvaliteet ja konkurentsivõime on saavutatavad ainult iga kaastöötaja osalusel tootmisprotsessi täiustamisel kõigepealt oma töökohal, edasi aga ettevõttes tervikuna.

 

27. novembril: Revali raudtee peatöökodade ehitamise lõpetamise akti allkirjastamine – tehase asutamise päev.
1870
Osalemine esimese elektrirongi tootmisel Baltikumis.
1924
Tallinna Veduriremondi Tehase moodustamine Revali raudtee peatöökodade baasil.
1945
Ettevõtte ümbernimetamine M.I.Kalinini nimeliseks Elavhõbealaldite Tehaseks. Elektrotehnika teadusliku uurimisinstituudi algus (edaspidi M.I.Kalinini nim TET TUI).
1958
Esimese elavhõbealaldite agregaadi Ignitron ИВС 300/5 tootmine.
1959
Loodi erikonstrueerimisbüroo jõupooljuhtseadiste väljatöötamiseks ja tootmiseks.
1961
Alustati jõupooljuhtseadiste ja nende baasil muundurite seeriatootmist.
1962
Seoses tootmise profiili muutmisega sai ettevõte uue nime: M.I.Kalinini nimeline Tallinna Elektrotehnika Tehas.
1967
Esimesena NSVL-s töötati välja ja toodeti sageduse türistormuundurit elektrotermiaseadmetele.
1968
ИJõupooljuhtseadmete valmistamine esimesele kuukulgurile.
1970
Muundurite väljatöötamine ja tootmise alustamine kõrgepinge elektrimootoritele.
1972
Esimeste muundurite väljatöötamine ja tootmine aviatsioonitehnika maapealsele teenindusele.
1974
Kaubamärgi „Estel“ registreerimine.
1981
Firma reorganiseerimine kontserniks „Estel“.
1994
Võit rahvusvahelisel tandril. Karlsruhe teaduslike uurimiste keskusele (Saksamaa) SMES-modulaatori väljatöötamine.
1999
Ettevõtte kvaliteedijuhtimise süsteem akrediteeriti vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 9001:2001.
2001
Kontserni „Estel“ ühe firma ajaloolise nime taastamine – Tallinna Elektrotehnika Tehas.
2006
Lõpetati uue kaasaegse ettevõtte ehitus.
2007
Firma ümbernimetamine - Tallinna Elektrotehnika Tehas „Estel“ AS.
2012
Tootmise ohutuse juhtimise süsteem sertifitseeriti vastavalt rahvusvahelisele standardile OHSAS 18001.
2014
Мaailma võimsaim elektrilised vedurite "Ermak" ВИУ tarnimine.
2015